Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Smart-Safe ApS Maj 2020

 

1. Aftale og ordrebekræftelse
a. Alle Smart-Safe ApS leverancer af produkter og serviceydelser sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre de udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale.

b. Købers angivelse af særlige vilkår i forbindelse med ordreafgivelse indebærer kun fravigelse af nedenstående aftalte vilkår, hvis Smart-Safe ApS skriftligt har accepteret købers særlige vilkår.

c. Aftalen mellem Smart-Safe ApS og køber anses for endeligt indgået og på de vilkår, der fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, når Smart-Safe ApS har fremsendt skriftlig ordrebekræftelse til køber i e-mail eller elektronisk kvittering vedhæftet nærværende salgs- og leveringsbetingelser (i det følgende ”Aftalen”).

d. Købers eventuelle indsigelser mod Aftalen, herunder indholdet af ordrebekræftelsen eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal fremsættes skriftligt og være modtaget hos Smart-Safe ApS samme dag, som køber modtog ordrebekræftelsen.

e. Køber kan ikke herefter eller i øvrigt annullere, opsige, fortryde eller ændre aftalen/ordren uden ifølge skriftlig aftale med Smart-Safe ApS. Smart-Safe ApS, har ret til at betinge annullering eller ændring af ordren af, at køber erstatter Smart-Safe ApS omkostninger eller tab ved annullering/ændring af ordren.

2. Tilbud
a. Der tages forbehold for prisændringer og fejl i tilbud fremsat på hjemmeside, via forhandlere, i trykt materiale m.v.

b. Medmindre andet er angivet, er alle tilbud gældende i løbende måned + 30 dage fra datoen for tilbuddet.

3. Levering og forsinkelse
a. Alle oplysninger om leveringstider i markedsføringsmateriale, tilbud m.v. vil være anslåede og er uforbindende for Smart-Safe ApS, medmindre det udtrykkeligt og skriftligt er aftalt, at Smart-Safe ApS skal overholde en bestemt leveringsfrist. Hvis Smart-Safe ApS ikke har varerne på lager ved Aftalens indgåelse kan leveringstiden være op til 3- uger plus evt. ekstra tid special indpakning.

b. Hvis der er aftalt en bestemt leveringsfrist, anses fristen for overholdt, hvis Smart-Safe ApS inden udløbet af leveringsfristen har udleveret eller afsendt leverancen til køberen, eller har meddelt køberen, at leverancen er klar til afhentning eller afsendelse.

c. Leveringsstedet er hos Smart-Safe ApS. Køber er selv ansvarlig for afhentning eller forsendelse af leverancen til køberens destinationssted for leverancen. Forsendelse til destinationsstedet kan efter aftale arrangeres af Smart-Safe ApS. Køber er selv ansvarlig for at afholde forsendelsesomkostningerne, og køber bærer selv ansvar og risiko for forsendelsen. Risikoen for det leverede overgår til køber senest på det tidspunkt, hvor Smart-Safe ApS udleverer eller afsender leverancen til købers adresse eller det afvigende destinationssted for leverancen, der er angivet i ordrebekræftelsen.

d. Hvis afsendelsen forsinkes eller udskydes som følge af køberens adfærd/forhold eller i øvrigt forhold, som Smart-Safe ApS er uden kontrol over, overgår risikoen for leverancen til køberen fra det tidspunkt, hvor Smart-Safe ApS har meddelt køberen, at leverancen er klar til afsendelse.

e. Køberen er selv ansvarlig for at opsætte og installere leverede produkter, hvis der ikke er indgået tillægsaftale med Smart-Safe ApS om tilkøb af opsætnings/installationsydelser. Ligeledes er køberen selv ansvarlig for løbende at tilkøbe og udskifte/installere reserve- og tilbehørsdele. Der henvises til Smart-Safe ApS til enhver tid gældende prisliste.

4. Priser, betaling og renter
a. Alle priser er eksklusiv moms. Den aftalte pris fremgår af ordrebekræftelsen og den af Smart-Safe ApS udstedte faktura. Smart-Safe ApS forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter, herunder reservedele og tilbehør, i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

b. Smart-Safe ApS forbeholder sig ret til at betinge Aftalen af købers betaling af købesum/pris forud for levering samt til at ændre eksisterende betalingsbetingelser.

c. Køber har pligt til at betale det i fakturaen angivne beløb til Smart-Safe ApS, uden noget fradrag, straks efter fakturaens modtagelse og senest inden 14 dage fra fakturadatoen, med mindre andet er aftalt skrifteligt. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af fakturabeløbet som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer. Købers tilbageholdelse vil udgøre væsentlig misligholdelse af Aftalen.

d. Ved udebleven eller forsinket betaling kan Smart-Safe ApS beregne sig morarente fra forfaldsdagen med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

e. Inkasso sker i henhold til dansk rets almindelige regler. Omkostninger til inkasso betales af køber.

5. Ejendomsforbehold m.v.
a. Smart-Safe ApS bevarer ejendomsretten til enhver leverance indtil køberen har betalt fakturabeløbet. Frem til dette tidspunkt er køberen (i) uberettiget til at pantsætte eller overdrage varerne, og (ii) forpligtet til at behandle dem med omhu og (iii) holde dem forsikrede mod brand,- vand,- og stormskade samt tyveri.

b. I tilfælde af arrest, udlægsforretning eller anden tvangsinddrivelse rettet mod varerne, og/eller konkursbegæring eller anden insolvensbehandling, skal køberen straks informere Smart-Safe ApS, således at Smart-Safe ApS har mulighed for at gøre indsigelse.

c. Hvis køber misligholder Aftalen, herunder ved enhver forsinkelse med betaling, har Smart-Safe ApS ret til at tilbageholde og/eller tilbagetage leverancen. Smart-Safe ApS´ s tilbagetagelse af leverancen udgør ikke en annullering eller tilbagetrædelse fra Aftalen. Smart-Safe ApS er berettiget til at sælge den tilbagetagne leverance for købers regning. Det ved salget realiserede beløb modregnes i køberens forpligtelser med fradrag for de af Smart-Safe ApS afholdte rimelige salgs omkostninger.

6. Force majeure
a. Smart-Safe ApS er berettiget til at annullere ordren eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket
levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger udenfor Smart-Safe ApS rimelige kontrolmuligheder, herunder som følge af krig, oprør, offentlige restriktioner, naturkatastrofer, herunder jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, udbredt arbejdskonflikt, brand eller andre driftsforstyrrelser uden egen skyld, som ikke kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

b. Hvis leveringsfristen forlænges som følge af førnævnte forhold, eller hvis Smart-Safe ApS fritages for sine forpligtelser, er køberen ikke berettiget til at fremsætte et erstatningsansvar mod Smart-Safe ApS. Smart-Safe ApS kan heller ikke gøres ansvarlig for sådanne driftsforstyrrelser uden egen skyld, hvis de opstår i den periode, hvor leveringen er forsinket.

7. Købers undersøgelses- og reklamationspligt
a. Køber har pligt til at foretage grundig undersøgelse af leverancen for fejl og mangler straks i forbindelse med leveringen, og senest inden 3 dage fra leveringen.

b. Købers fremsættelse af krav vedrørende fejl, mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav, skal ske skriftligt til Smart-Safe ApS hurtigst muligt efter leveringen, og senest inden 3 dage fra leveringen.

8. Ansvar for fejl, mangler, skader m.v.
a. Fejl ved, eller skader på, leverede produkter eller på andet løsøre eller ejendom tilhørende køber, der skyldes slitage, overbelastning, upassende eller uhensigtsmæssig brug, behandling eller placering, ukorrekt installation eller ibrugtagning, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld, brandantændelse, brug med uegnet udstyr, kemisk, elektrokemisk eller elektriske påvirkninger, eller andre forhold vedrørende eller i nærheden af produktet, som køber bærer ansvaret eller risikoen for, er udelukkende købers ansvar og udgør i intet tilfælde en mangel eller tab/skade, som Smart-Safe ApS har ansvar for.

b. I tilfælde af fejl eller mangler ved produktet som Smart-Safe ApS bærer ansvaret for, vil Smart-Safe ApS hurtigst muligt efter leveringen, og efter eget valg, foretage enten (i) afhjælpning af manglerne, eller (ii) omlevering af mangelfrit produkt. Køberen har pligt til at medvirke til afhjælpning/omlevering, herunder skal køberen give Smart-Safe ApS rimelig tid og fysisk adgang til afhjælpning og deltage i nødvendig koordination mv. Ved gennemført afhjælpning eller omlevering inden for rimelig eller aftalt tid, kan køberen ikke fremsætte andre krav, herunder erstatningskrav eller krav om ophævelse.

c. Ved skader på liv, legeme eller helbred, der skyldes defekter ved leverede produkter er Smart-Safe ApS ansvarlig i henhold til de ufravigelige bestemmelser i lovgivningen om produktansvar. I øvrigt er Smart-Safe ApS kun ansvarlige for tab og skader, der skyldes grov pligtforsømmelse eller grov uagtsomhed udvist af Smart-Safe ApS eller en af dennes ansatte eller lovlige repræsentanter.

d. Smart-Safe ApS er intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab/skader eller følgeskader/tab som følge af mangelfuld eller forsinket leverance, herunder f.eks. produktionstab, tabt avance, merforbrug, tab ifølge afledte virkninger på købers afledte eller relaterede kontraktforhold m.v.

9. Overdragelse
a. Køber har ingen ret til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftalen uden Smart-Safe ApS skriftlige accept. Smart-Safe ApS har ret til at foretage overdragelse af rettigheder, herunder fakturabelåning/factoring, eller samlet overdragelse af Aftalen (alle rettigheder og pligter), f.eks. til koncernforbundne selskaber, eller i forbindelse med selskabs- eller virksomhedsoverdragelse.

10. Immaterielle rettigheder
a. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Smart-Safe ApS og/eller dennes underleverandører, producenter eller forhandlere.

b. Ved levering af software erhverver køberen alene en ikke-eksklusiv brugsret til softwareproduktet i overensstemmelse med de særlige for softwareproduktet gældende vilkår og betingelser.

11. Lovvalg og værneting
a. Enhver uenighed om indgåelse, gyldighed og fortolkning af aftalen mellem Smart-Safe ApS og køber, herunder nærværende salgs- og leveringsbetingelser, er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Smart-Safe ApS værneting.

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Smart-Safe ApS Maj 2020

 

1. Aftale og ordrebekræftelse
a. Alle Smart-Safe ApS leverancer af produkter og serviceydelser sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre de udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale.

b. Købers angivelse af særlige vilkår i forbindelse med ordreafgivelse indebærer kun fravigelse af nedenstående aftalte vilkår, hvis Smart-Safe ApS skriftligt har accepteret købers særlige vilkår.

c. Aftalen mellem Smart-Safe ApS og køber anses for endeligt indgået og på de vilkår, der fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, når Smart-Safe ApS har fremsendt skriftlig ordrebekræftelse til køber i e-mail eller elektronisk kvittering vedhæftet nærværende salgs- og leveringsbetingelser (i det følgende ”Aftalen”).

d. Købers eventuelle indsigelser mod Aftalen, herunder indholdet af ordrebekræftelsen eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal fremsættes skriftligt og være modtaget hos Smart-Safe ApS samme dag, som køber modtog ordrebekræftelsen.

e. Køber kan ikke herefter eller i øvrigt annullere, opsige, fortryde eller ændre aftalen/ordren uden ifølge skriftlig aftale med Smart-Safe ApS. Smart-Safe ApS, har ret til at betinge annullering eller ændring af ordren af, at køber erstatter Smart-Safe ApS omkostninger eller tab ved annullering/ændring af ordren.

2. Tilbud
a. Der tages forbehold for prisændringer og fejl i tilbud fremsat på hjemmeside, via forhandlere, i trykt materiale m.v.

b. Medmindre andet er angivet, er alle tilbud gældende i løbende måned + 30 dage fra datoen for tilbuddet.

3. Levering og forsinkelse
a. Alle oplysninger om leveringstider i markedsføringsmateriale, tilbud m.v. vil være anslåede og er uforbindende for Smart-Safe ApS, medmindre det udtrykkeligt og skriftligt er aftalt, at Smart-Safe ApS skal overholde en bestemt leveringsfrist. Hvis Smart-Safe ApS ikke har varerne på lager ved Aftalens indgåelse kan leveringstiden være op til 3- uger plus evt. ekstra tid special indpakning.

b. Hvis der er aftalt en bestemt leveringsfrist, anses fristen for overholdt, hvis Smart-Safe ApS inden udløbet af leveringsfristen har udleveret eller afsendt leverancen til køberen, eller har meddelt køberen, at leverancen er klar til afhentning eller afsendelse.

c. Leveringsstedet er hos Smart-Safe ApS. Køber er selv ansvarlig for afhentning eller forsendelse af leverancen til køberens destinationssted for leverancen. Forsendelse til destinationsstedet kan efter aftale arrangeres af Smart-Safe ApS. Køber er selv ansvarlig for at afholde forsendelsesomkostningerne, og køber bærer selv ansvar og risiko for forsendelsen. Risikoen for det leverede overgår til køber senest på det tidspunkt, hvor Smart-Safe ApS udleverer eller afsender leverancen til købers adresse eller det afvigende destinationssted for leverancen, der er angivet i ordrebekræftelsen.

d. Hvis afsendelsen forsinkes eller udskydes som følge af køberens adfærd/forhold eller i øvrigt forhold, som Smart-Safe ApS er uden kontrol over, overgår risikoen for leverancen til køberen fra det tidspunkt, hvor Smart-Safe ApS har meddelt køberen, at leverancen er klar til afsendelse.

e. Køberen er selv ansvarlig for at opsætte og installere leverede produkter, hvis der ikke er indgået tillægsaftale med Smart-Safe ApS om tilkøb af opsætnings/installationsydelser. Ligeledes er køberen selv ansvarlig for løbende at tilkøbe og udskifte/installere reserve- og tilbehørsdele. Der henvises til Smart-Safe ApS til enhver tid gældende prisliste.

4. Priser, betaling og renter
a. Alle priser er eksklusiv moms. Den aftalte pris fremgår af ordrebekræftelsen og den af Smart-Safe ApS udstedte faktura. Smart-Safe ApS forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter, herunder reservedele og tilbehør, i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

b. Smart-Safe ApS forbeholder sig ret til at betinge Aftalen af købers betaling af købesum/pris forud for levering samt til at ændre eksisterende betalingsbetingelser.

c. Køber har pligt til at betale det i fakturaen angivne beløb til Smart-Safe ApS, uden noget fradrag, straks efter fakturaens modtagelse og senest inden 14 dage fra fakturadatoen, med mindre andet er aftalt skrifteligt. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af fakturabeløbet som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer. Købers tilbageholdelse vil udgøre væsentlig misligholdelse af Aftalen.

d. Ved udebleven eller forsinket betaling kan Smart-Safe ApS beregne sig morarente fra forfaldsdagen med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

e. Inkasso sker i henhold til dansk rets almindelige regler. Omkostninger til inkasso betales af køber.

5. Ejendomsforbehold m.v.
a. Smart-Safe ApS bevarer ejendomsretten til enhver leverance indtil køberen har betalt fakturabeløbet. Frem til dette tidspunkt er køberen (i) uberettiget til at pantsætte eller overdrage varerne, og (ii) forpligtet til at behandle dem med omhu og (iii) holde dem forsikrede mod brand,- vand,- og stormskade samt tyveri.

b. I tilfælde af arrest, udlægsforretning eller anden tvangsinddrivelse rettet mod varerne, og/eller konkursbegæring eller anden insolvensbehandling, skal køberen straks informere Smart-Safe ApS, således at Smart-Safe ApS har mulighed for at gøre indsigelse.

c. Hvis køber misligholder Aftalen, herunder ved enhver forsinkelse med betaling, har Smart-Safe ApS ret til at tilbageholde og/eller tilbagetage leverancen. Smart-Safe ApS´ s tilbagetagelse af leverancen udgør ikke en annullering eller tilbagetrædelse fra Aftalen. Smart-Safe ApS er berettiget til at sælge den tilbagetagne leverance for købers regning. Det ved salget realiserede beløb modregnes i køberens forpligtelser med fradrag for de af Smart-Safe ApS afholdte rimelige salgs omkostninger.

6. Force majeure
a. Smart-Safe ApS er berettiget til at annullere ordren eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket
levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger udenfor Smart-Safe ApS rimelige kontrolmuligheder, herunder som følge af krig, oprør, offentlige restriktioner, naturkatastrofer, herunder jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, udbredt arbejdskonflikt, brand eller andre driftsforstyrrelser uden egen skyld, som ikke kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

b. Hvis leveringsfristen forlænges som følge af førnævnte forhold, eller hvis Smart-Safe ApS fritages for sine forpligtelser, er køberen ikke berettiget til at fremsætte et erstatningsansvar mod Smart-Safe ApS. Smart-Safe ApS kan heller ikke gøres ansvarlig for sådanne driftsforstyrrelser uden egen skyld, hvis de opstår i den periode, hvor leveringen er forsinket.

7. Købers undersøgelses- og reklamationspligt
a. Køber har pligt til at foretage grundig undersøgelse af leverancen for fejl og mangler straks i forbindelse med leveringen, og senest inden 3 dage fra leveringen.

b. Købers fremsættelse af krav vedrørende fejl, mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav, skal ske skriftligt til Smart-Safe ApS hurtigst muligt efter leveringen, og senest inden 3 dage fra leveringen.

8. Ansvar for fejl, mangler, skader m.v.
a. Fejl ved, eller skader på, leverede produkter eller på andet løsøre eller ejendom tilhørende køber, der skyldes slitage, overbelastning, upassende eller uhensigtsmæssig brug, behandling eller placering, ukorrekt installation eller ibrugtagning, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld, brandantændelse, brug med uegnet udstyr, kemisk, elektrokemisk eller elektriske påvirkninger, eller andre forhold vedrørende eller i nærheden af produktet, som køber bærer ansvaret eller risikoen for, er udelukkende købers ansvar og udgør i intet tilfælde en mangel eller tab/skade, som Smart-Safe ApS har ansvar for.

b. I tilfælde af fejl eller mangler ved produktet som Smart-Safe ApS bærer ansvaret for, vil Smart-Safe ApS hurtigst muligt efter leveringen, og efter eget valg, foretage enten (i) afhjælpning af manglerne, eller (ii) omlevering af mangelfrit produkt. Køberen har pligt til at medvirke til afhjælpning/omlevering, herunder skal køberen give Smart-Safe ApS rimelig tid og fysisk adgang til afhjælpning og deltage i nødvendig koordination mv. Ved gennemført afhjælpning eller omlevering inden for rimelig eller aftalt tid, kan køberen ikke fremsætte andre krav, herunder erstatningskrav eller krav om ophævelse.

c. Ved skader på liv, legeme eller helbred, der skyldes defekter ved leverede produkter er Smart-Safe ApS ansvarlig i henhold til de ufravigelige bestemmelser i lovgivningen om produktansvar. I øvrigt er Smart-Safe ApS kun ansvarlige for tab og skader, der skyldes grov pligtforsømmelse eller grov uagtsomhed udvist af Smart-Safe ApS eller en af dennes ansatte eller lovlige repræsentanter.

d. Smart-Safe ApS er intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab/skader eller følgeskader/tab som følge af mangelfuld eller forsinket leverance, herunder f.eks. produktionstab, tabt avance, merforbrug, tab ifølge afledte virkninger på købers afledte eller relaterede kontraktforhold m.v.

9. Overdragelse
a. Køber har ingen ret til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftalen uden Smart-Safe ApS skriftlige accept. Smart-Safe ApS har ret til at foretage overdragelse af rettigheder, herunder fakturabelåning/factoring, eller samlet overdragelse af Aftalen (alle rettigheder og pligter), f.eks. til koncernforbundne selskaber, eller i forbindelse med selskabs- eller virksomhedsoverdragelse.

10. Immaterielle rettigheder
a. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Smart-Safe ApS og/eller dennes underleverandører, producenter eller forhandlere.

b. Ved levering af software erhverver køberen alene en ikke-eksklusiv brugsret til softwareproduktet i overensstemmelse med de særlige for softwareproduktet gældende vilkår og betingelser.

11. Lovvalg og værneting
a. Enhver uenighed om indgåelse, gyldighed og fortolkning af aftalen mellem Smart-Safe ApS og køber, herunder nærværende salgs- og leveringsbetingelser, er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Smart-Safe ApS værneting.